โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ งานสวนพฤกศาสตร์โรงเรียน วิทยาลัยการอาชีพตรัง

การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ถือว่ามีความสำคัญต่อความเป็นอยู่ของประชากรในอนาคตเป็นอย่างยิ่ง พันธุกรรมพืชถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าและมีความสำคัญต่อการปรับปรุงพันธุ์พืชในอนาคต ความหลากหลายทาง พันธุกรรมของทรัพยากรเหล่านี้อาจจะสูญหายไป เนื่องจากความไม่รู้ของมนุษย์ในการใช้ทรัพยากรเหล่านี้ การ จำแนกและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชจึงมีบทบาทสำคัญ ที่จะดำรงทรัพยากรนี้ให้ยั่งยืนและถูกต้องตามหลักวิชาการ ดังนั้นการรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด ให้เป็นประโยชน์ต่อทุกคนมากที่สุด และใช้ได้เป็นเวลายาวนานที่สุด และจะต้องกระจายการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรโดยทั่วถึงกันด้วย ซึ่งถือเป็นการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรทางพันธุ์พืชที่สำคัญของประเทศที่จำเป็นยิ่ง

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์