ชื่อ - นามสกุล :นางศรีสุดา ฤทธิไกร
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฎิบัติงาน
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานการบัญชี
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานการบัญชี