ชื่อ - นามสกุล :นายอมร ติ่วกุล
ตำแหน่ง :ครูคศ.2
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานอาคารสถานที่
หัวหน้างานพัสดุ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานอาคารสถานที่
หัวหน้างานพัสดุ