ชื่อ - นามสกุล :นางจิดาภา แสงเจริญ
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานการเงิน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานการเงิน