ชื่อ - นามสกุล :นางพวงพยอม สม่าหลี
ตำแหน่ง :ครูคศ.2
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ