ชื่อ - นามสกุล :นายเธียรศักดิ์ ศรีขำ
ตำแหน่ง :ครูคศ.3
หน้าที่หลัก :ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ทีมบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หน้าที่ในกลุ่ม : ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ