ชื่อ - นามสกุล :นางพิมพ์พิมล งามแข
ตำแหน่ง :ครูคศ.3
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานวางแผน
และงบประมาณ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานวางแผน