ชื่อ - นามสกุล :นายกฤษฎา บุญเจริญ
ตำแหน่ง :ครูคศ.1
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานทะเบียน
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานทะเบียน
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานประกันคุณภาพ